دوره 15، شماره 5 - ( 3-1396 )                   جلد 15 شماره 5 صفحات 287-296 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Amini P, Maroufizadeh S, Omani Samani R. Evaluating the factor structure, item analyses, and internal consistency of hospital anxiety and depression scale in Iranian infertile patients. IJRM. 2017; 15 (5) :287-296
URL: http://journals.ssu.ac.ir/ijrmnew/article-1-823-fa.html
امینی پیام، معروفی‌زاده سامان، عمانی‌سامانی رضا. ساختار عاملی مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستانی (HADS) در بیماران نابارور ایرانی. International Journal of Reproductive BioMedicine. 1396; 15 (5) :287-296

URL: http://journals.ssu.ac.ir/ijrmnew/article-1-823-fa.html


1- گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری، پژوهشکده زیست‌شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران
2- گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری، پژوهشکده زیست‌شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران ، samani@royaninstitute.org
چکیده:   (1159 مشاهده)
مقدمه: مقیاس افسردگی و اضطراب بیمارستانی یک ابزار غربالگری است که برای اندازه­گیری میزان اضطراب و افسردگی در جوامع غیر روان­پزشکی به کار می­رود. این ابزار به طور گسترده­ای در بررسی بیمارن نابارور به کار گرفته شده است.
هدف: هدف این مطالعه، بررسی ساختار عاملی، تحلیل آیتم و سازگاری درونی این ابزار در بیماران نابارور مراجعه کننده به پژوهشگاه رویان است.
موارد و روش­ها: این پژوهش مقطعی شامل 651 بیمار (248 مرد و 403 زن) بود که در آن بیماران به یکی از مراکز مرجع ناباروری در تهران مراجعه کرده بودند. پرسشنامه HADS، مقیاس رضایت از زندگی (SWLS) و اطلاعات بالینی و دموگرافیک بیماران مورد بررسی و ثبت شدند. تحلیل عاملی تاییدی برای تعیین ساختار عاملی پرسشنامه HADS به کار گرفته شد. ساختارهای تک، دو و سه عاملی به کار گرفته شده در مطالعات مختلف مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند.
نتایج: نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که الگوی سه عاملی در مقایسه با سایر الگوها برازش بهتری را نتیجه داد. ضریب آلفای کرونباخ برای دو خرده­مقیاس اضطراب و افسردگی به ترتیب برابر با 866/0 و 735/0 بود و به طور معناداری با SWLS همبسته بودند که نشان­دهنده اعتبار همگرایی قابل قبولی است.
نتیجه­گیری: پرسشنامه HADS به عنوان یک ابزار با ساختار عاملی سه گانه می­تواند در زمینه ناباروری مورد استفاده قرار بگیرد.
نوع مطالعه: Original Article |

فهرست منابع
1. Snaith RP. The hospital anxiety and depression scale. Health Qual Life Outcomes 2003; 1: 29. [DOI:10.1186/1477-7525-1-29]
2. Matsudaira T, Igarashi H, Kikuchi H, Kano R, Mitoma H, Ohuchi K, Kitamura T. Factor structure of the Hospital Anxiety and Depression Scale in Japanese psychiatric outpatient and student populations. Health Qual Life Outcomes 2009; 7:42. [DOI:10.1186/1477-7525-7-42]
3. Razavi D, Delvaux N, Farvacques C, Robaye E. Screening for adjustment disorders and major depressive disorders in cancer in-patients. Br J Psychiatr 1990; 156: 79-83. [DOI:10.1192/bjp.156.1.79]
4. Schreiber JB, Nora A, Stage FK, Barlow EA, King J. Reporting structural equation modeling and confirmatory factor analysis results: A review. J Edu Res 2006; 99: 323-338. [DOI:10.3200/JOER.99.6.323-338]
5. Walker L, Heys S, Walker M, Ogston K, Miller I, Hutcheon A, Sarkar T, Ah-See A, Eremin O. Psychological factors can predict the response to primary chemotherapy in patients with locally advanced breast cancer. Eur J Cancer 1999; 35: 1783-1788. [DOI:10.1016/S0959-8049(99)00169-0]
6. Martin CR, Tweed AE, Metcalfe MS. A psychometric evaluation of the hospital anxiety and depression scale in patients diagnosed with end‐stage renal disease. Br J Clin Psychol 2004; 43: 51-64. [DOI:10.1348/014466504772812968]
7. Caci H, Baylé FJ, Mattei V, Dossios C, Robert P, Boyer P. How does the Hospital and Anxiety and Depression Scale measure anxiety and depression in healthy subjects? Psychiatr Res 2003; 118: 89-99. [DOI:10.1016/S0165-1781(03)00044-1]
8. Clark LA, Watson D. Tripartite model of anxiety and depression: psychometric evidence and taxonomic implications. J Abnormal Psychol 1991; 100: 316. [DOI:10.1037/0021-843X.100.3.316]
9. Dunbar M, Ford G, Hunt K, Der G. A confirmatory factor analysis of the Hospital Anxiety and Depression scale: comparing empirically and theoretically derived structures. Br J Clin Psychol 2000; 39: 79-94. [DOI:10.1348/014466500163121]
10. Andersson E. The hospital anxiety and depression scale: Homogeneity of the subscales. Soc Behav Personal 1993; 21: 197-204. [DOI:10.2224/sbp.1993.21.3.197]
11. Covic T, Cumming SR, Pallant JF, Manolios N, Emery P, Conaghan PG, Tennant A. Depression and anxiety in patients with rheumatoid arthritis: prevalence rates based on a comparison of the Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS) and the hospital, Anxiety and Depression Scale (HADS). BMC Psychiatry 2012; 12: 6. [DOI:10.1186/1471-244X-12-6]
12. Cosco TD, Doyle F, Watson R, Ward M, McGee H. Mokken scaling analysis of the Hospital Anxiety and Depression Scale in individuals with cardiovascular disease. General Hospital Psychiatr 2012; 34: 167-172. [DOI:10.1016/j.genhosppsych.2011.11.005]
13. Barth J, Martin CR. Factor structure of the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) in German coronary heart disease patients. Health Qual Life Outcomes 2005; 3: 15. [DOI:10.1186/1477-7525-3-15]
14. Boivin J, Bunting L, Collins JA, Nygren KG. International estimates of infertility prevalence and treatment-seeking: potential need and demand for infertility medical care. Hum Reprod 2007; 22: 1506-1512. [DOI:10.1093/humrep/dem046]
15. Mascarenhas MN, Flaxman SR, Boerma T, Vanderpoel S, Stevens GA. National, regional, and global trends in infertility prevalence since 1990: a systematic analysis of 277 health surveys. PLoS Med. 2012; 9: e1001356. [DOI:10.1371/journal.pmed.1001356]
16. Connolly KJ, Edelmann RJ, Cooke ID, Robson J. The impact of infertility on psychological functioning. J Psychosomatic Res 1992; 36: 459-468. [DOI:10.1016/0022-3999(92)90006-N]
17. Ramezanzadeh F, Aghssa MM, Abedinia N, Zayeri F, Khanafshar N, Shariat M, Jafarabadi M. A survey of relationship between anxiety, depression and duration of infertility. BMC women's Health 2004; 4: 9. [DOI:10.1186/1472-6874-4-9]
18. El Kissi Y, Romdhane AB, Hidar S, Bannour S, Idrissi KA, Khairi H, Ali BBH. General psychopathology, anxiety, depression and self-esteem in couples undergoing infertility treatment: a comparative study between men and women. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2013; 167: 185-189. [DOI:10.1016/j.ejogrb.2012.12.014]
19. Chiaffarino F, Baldini MP, Scarduelli C, Bommarito F, Ambrosio S, D'Orsi C, Torretta R, Bonizzoni M, Ragni G. Prevalence and incidence of depressive and anxious symptoms in couples undergoing assisted reproductive treatment in an Italian infertility department. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2011; 158: 235-241. [DOI:10.1016/j.ejogrb.2011.04.032]
20. Maroufizadeh S, Karimi E, Vesali S, Samani RO. Anxiety and depression after failure of assisted reproductive treatment among patients experiencing infertility. Int J Gynecol Obstet 2015; 130: 253-256. [DOI:10.1016/j.ijgo.2015.03.044]
21. Lawson AK, Klock SC, Pavone ME, Hirshfeld-Cytron J, Smith KN, Kazer RR. Prospective study of depression and anxiety in female fertility preservation and infertility patients. Fertil Steril 2014; 102: 1384-1387. [DOI:10.1016/j.fertnstert.2014.07.765]
22. Fassino S, Piero A, Boggio S, Piccioni V, Garzaro L. Anxiety, depression and anger suppression in infertile couples: a controlled study. Hum Reprod 2002; 17: 2986-2994. [DOI:10.1093/humrep/17.11.2986]
23. Maroufizadeh S, Ghaheri A, Omani Samani R. Factors associated with poor quality of life among Iranian infertile women undergoing IVF. Psychol Health Med 2017; 22: 145-151. [DOI:10.1080/13548506.2016.1153681]
24. Ghaheri A, Shojaei Shahrokhabadi M, Zayeri F, Maroufizadeh S, Karimi M. Relationship among life satisfaction, anxiety and fertility quality of life in women. Koomesh 2016; 17: 957-965.
25. Maroufizadeh S, Ghaheri A, Amini P, Omani Samani R. Psychometric properties of the fertility quality of life instrument in infertile Iranian women. Int J Fertil Steril 2017; 10: 371-379.
26. Ogawa M, Takamatsu K, Horiguchi F. Evaluation of factors associated with the anxiety and depression of female infertility patients. Biopsychosoc Med 2011; 5: 15. [DOI:10.1186/1751-0759-5-15]
27. Abedini M, Ghaheri A, Omani Samani R. Assisted reproductive technology in Iran: the first nationalreport on centers, 2011. Int J Fertil Steril 2016; 10: 283-289.
28. Montazeri A, Vahdaninia M, Ebrahimi M, Jarvandi S. The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS): translation and validation study of the Iranian version. Health Qual Life Outcomes 2003; 1: 14. [DOI:10.1186/1477-7525-1-14]
29. Maroufizadeh S, Ghaheri A, Samani RO, Ezabadi Z. Psychometric properties of the satisfaction with life scale (SWLS) in Iranian infertile women. Int J Reprod BioMed 2016; 14: 57.
30. Zigmond AS, Snaith RP. The hospital anxiety and depression scale. Acta Psychiatr Scand 1983; 67: 361-370. [DOI:10.1111/j.1600-0447.1983.tb09716.x]
31. Moorey S, Greer S, Watson M, Gorman C, Rowden L, Tunmore R, et al. The factor structure and factor stability of the hospital anxiety and depression scale in patients with cancer. Br J Psychiatr 1991; 158: 255-259. [DOI:10.1192/bjp.158.2.255]
32. Friedman S, Samuelian J-C, Lancrenon S, Even C, Chiarelli P. Three-dimensional structure of the Hospital Anxiety and Depression Scale in a large French primary care population suffering from major depression. Psychiatr Res 2001; 104: 247-257. [DOI:10.1016/S0165-1781(01)00309-2]
33. Leung C, Ho S, Kan C, Hung C, Chen C. Evaluation of the Chinese version of the Hospital Anxiety and Depression Scale: A cross-cultural perspective. Int J Psychosom 1993; 40: 29-34.
34. Kaur S, Zainal NZ, Low WY, Ramasamy R, Sidhu JS. Factor Structure of Hospital Anxiety and Depression Scale in Malaysian Patients With Coronary Artery Disease. Asia-Pacific J Public Health 2015; 27: 450-460. [DOI:10.1177/1010539514533719]
35. Brandberg Y, Bolund C, Sigurdardottir V, Sjödén PO, Sullivan M. Anxiety and depressive symptoms at different stages of malignant melanoma. Psycho‐Oncol 1992; 1: 71-78. [DOI:10.1002/pon.2960010204]
36. Kine RB. Principles and practice of structural equation modeling. 3rd Ed. Guilford press; London, 2012.
37. Hooper D, Coughlan J, Mullen M. Structural equation modelling: guidelines for determining model fit. Electronic J Business Res Methods 2008: 2.
38. Biringer E, Howard LM, Kessler U, Stewart R, Mykletun A. Is infertility really associated with higher levels of mental distress in the female population? Results from the North-Trøndelag Health Study and the Medical Birth Registry of Norway. J Psychosomatic Obstet Gynecol 2015; 36: 38-45. [DOI:10.3109/0167482X.2014.992411]
39. Kahyaoglu Sut H, Balkanli Kaplan P. Quality of life in women with infertility via the FertiQoL and the Hospital Anxiety and Depression Scales. Nurs Health Sci 2015; 17: 84-89. [DOI:10.1111/nhs.12167]
40. Verma P, Rastogi R, SachdevaS, Gandhi R, Kapoor R, Sachdeva S. Psychiatr Morbid Infertil Patients Tertiar Care Setup. J Clin Diagn Res 2015; 9: VC01-VC06.
41. Osborn CE. Statistical applications for health information management. Jones & Bartlett Learning; 2006.
42. Bjelland I, Dahl AA, Haug TT, Neckelmann D. The validity of the Hospital Anxiety and Depression Scale: an updated literature review. J Psychosomat Res 2002; 52: 69-77. [DOI:10.1016/S0022-3999(01)00296-3]
43. Rodgers J, Martin CR, Morse RC, Kendell K, Verrill M. An investigation into the psychometric properties of the Hospital Anxiety and Depression Scale in patients with breast cancer. Health Qual Life Outcomes 2005; 3: 41. [DOI:10.1186/1477-7525-3-41]
44. Martin CR, Thompson DR. Prediction of quality of life in patients with end‐stage renal disease. Br J Health Psychol 2000; 5: 41-55. [DOI:10.1348/135910700168757]
45. McCue P, Martin CR, Buchanan T, Rodgers J, Scholey AB. An investigation into the psychometric properties of the Hospital Anxiety and Depression Scale in individuals with Chronic Fatigue Syndrome. Psychol Health Med 2003; 8: 425-439. [DOI:10.1080/1354850310001604568]
46. Smith AB, Selby PJ, Velikova G, Stark D. Factor analysis of the Hospital Anxiety and Depression Scale from a large cancer population. Psychol Psychother 2002; 75: 165. [DOI:10.1348/147608302169625]
47. Mykletun A, Stordal E, Dahl AA. Hospital Anxiety andDepression (HAD) scale: factor structure, item analyses and internal consistency in a large population. Br J Psychiatr 2001; 179: 540-544. [DOI:10.1192/bjp.179.6.540]
48. Spinhoven P, Ormel J, Sloekers P, Kempen G, Speckens A, Hemert Av. A validation study of the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) in different groups of Dutch subjects. Psychol Med 1997; 27: 363-370. [DOI:10.1017/S0033291796004382]
49. Anderson K, Sharpe M, Rattray A, Irvine D. Distress and concerns in couples referred to a specialist infertility clinic. J Psychosomat Res 2003; 54: 353-355. [DOI:10.1016/S0022-3999(02)00398-7]
50. Matsubayashi H, Hosaka T, Izumi S-i, Suzuki T, Kondo A, Makino T. Increased depression and anxiety in infertile Japanese women resulting from lack of husband's support and feelings of stress. General Hospital Psychiatr 2004; 26: 398-404. [DOI:10.1016/j.genhosppsych.2004.05.002]
51. Glover L, Hunter M, Richards J-M, Katz M, Abel PD. Development of the fertility adjustment scale. Fertil Steril 1999; 72: 623-628. [DOI:10.1016/S0015-0282(99)00304-0]
52. Slade P, O'Neill C, Simpson AJ, Lashen H. The relationship between perceived stigma, disclosure patterns, support and distress in new attendees at an infertility clinic. Hum Reprod 2007; 22: 2309-2317. [DOI:10.1093/humrep/dem115]
53. Fido A, Zahid MA. Coping with infertility among Kuwaiti women: Cultural perspectives. Int J Soc Psychiatr 2004; 50: 294-300. [DOI:10.1177/0020764004050334]

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به International Journal of Reproductive BioMedicine می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | International Journal of Reproductive BioMedicine

Designed & Developed by : Yektaweb