دوره 15، شماره 4 - ( 3-1396 )                   جلد 15 شماره 4 صفحات 225-230 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ayati S, Pourali L, Pezeshkirad M, Seilanian Toosi F, Nekooei S, Shakeri M T et al . Accuracy of color Doppler ultrasonography and magnetic resonance imaging in diagnosis of placenta accreta: A survey of 82 cases. IJRM. 2017; 15 (4) :225-230
URL: http://journals.ssu.ac.ir/ijrmnew/article-1-815-fa.html
آیتی صدیقه، پورعلی لیلا، پزشکی راد مسعود، سیلانیان طوسی فرخ، نکوئی سیروس، شاکری محمدتقی و همکاران.. دقت سونوگرافی کالر داپلر و MRI در تشخیص پلاسنتا اکرتا : بررسی 82 مورد. International Journal of Reproductive BioMedicine. 1396; 15 (4) :225-230

URL: http://journals.ssu.ac.ir/ijrmnew/article-1-815-fa.html


1- گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
2- گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران ، Pouralil@mums.ac.ir
3- گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
4- گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
چکیده:   (7145 مشاهده)
مقدمه: چسبندگی­های غیرطبیعی جفت یکی از علل خونریزی­های شدید رحمی و شایع­ترین علت هیسترکتومی بعد از زایمان می­باشد. از ریسک فاکتورهای مهم آن جراحی­های قبلی رحم و جفت سر راهی است که با توجه به افزایش آمار سزارین شیوع آن در حال افزایش است. با شناسایی چسبندگی غیرطبیعی جفت و برنامه­ریزی دقیق برای زمان و مکان ختم بارداری می­توان مورتالیتی و موربیدیته ناشی از عوارض چسبندگی را کاهش داد.
هدف: هدف از این مطالعه بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی کالر داپلر و MRI در تشخیص چسبندگی­های غیر طبیعی جفت می­باشد.
موارد و روش­ها: در این مطالعه برای 82 بیمار پرخطر از نظر چسبندگی غیرطبیعی جفت سونوگرافی کالر داپلر و MRI انجام شد. نتایج این اقدامات با نتایج بالینی حین سزارین و پاتولوژی نهایی جفت و رحم، از نظر چسبندگی غیرطبیعی جفت مقایسه شد. ارزش تشخیصی سونوگرافی داپلر و MRI با هم مقایسه شدند.
نتایج: متوسط سن بیماران 32 سال بود، متوسط تعداد حاملگی­ها در این بیماران حاملگی سوم بود، %46 بیماران جفت پرویا داشتند و %96 سابقه جراحی قبلی رحم را ذکر می­کردند، %20 (17 بیمار) بیماران دارای جسبندگی غیرطبیعی جفت بودند. در مطالعه حاضر حساسیت داپلر %87 و حساسیت MRI %76 بود (37/0=p). ویژگی سونوگرافی داپلر و MRI در تشخیص چسبندگی­های غیرطبیعی جفت به ترتیب %63 و %83 بود (01/0=p).
نتیجه­ گیری: در بیماران پرخطر از نظر چسبندگی­های غیرطبیعی جفت انجام سونوگرافی کالرداپلر به عنوان اولین روش تشخیصی توصیه می­شود. در صورت یافته­های غیرقطعی در سونوگرافی داپلر، با توجه به اختصاصیت بالای MRI این روش به عنوان روش تشخیصی تکمیلی توصیه می­شود.
نوع مطالعه: Original Article |

فهرست منابع
1. Baughman C, Cortevill J, Shad R. Placenta Accreta: Spectrum of US and Imaging Findings. Radio Graphics 2008; 28: 1905-1916. [DOI:10.1148/rg.287085060]
2. 17TDerman A, Nikac V, Haberman S, Zelenko N, Psha O, Flyer M. MRI of Placenta Accreta: A New Imaging Perspective. Am J Roentgenol 2011; 197: 1514-1521. [DOI:10.2214/AJR.10.5443]
3. Balayla J, Bondarenko HD. Placenta accreta and the risk of adverse maternal and neonatal outcomes. J Perinat Med 2013; 41: 141-141. [DOI:10.1515/jpm-2012-0219]
4. Benacerraf BR, Shipp TD, Bromley B. Is a full bladder still necessary for pelvic sonography? J Ultrasound Med 2000; 19: 237-241. [DOI:10.7863/jum.2000.19.4.237]
5. Blanchette H. The rising cesarean delivery rate in America: What are theconsequences? Obstet Gynecol 2011; 118: 689-690. [DOI:10.1097/AOG.0b013e318227b8d9]
6. Fitzpatrick KE, Sellers S, Spark P, Kurinczuk JJ, Brocklehurst P, Knight M. Incidence and Risk Factors for Placenta Accreta/ Increta/ Percreta in the UK: A National Case-Control Study. PLoS One 2012; 7: e52893. [DOI:10.1371/journal.pone.0052893]
7. Miller DA, Chollet JA, Goodwin TM. Clinical risk factors for placenta previa-placenta accreta. Am J Obstet Gynecol 1997; 177: 210-214. [DOI:10.1016/S0002-9378(97)70463-0]
8. Gielchinsky Y, Rojansky N, Fasouliotis SJ, Ezra Y. Placenta accreta–summary of 10 years: a survey of 310 cases. Placenta 2002; 23: 210-214. [DOI:10.1053/plac.2001.0764]
9. Usta IM, Hobeika EM, Musa AA, Gabriel GE, Nassar AH. Placenta previa-accreta: risk factors and complications. Am J Obstet Gynecol 2005; 193: 1045-1049. [DOI:10.1016/j.ajog.2005.06.037]
10. Esh-Broder E, Ariel I, Abas-Bashir N, Bdolah Y, Celnikier DH. Placenta accreta is associated with IVF pregnancies: a retrospective chart review. 66TBJOG66T 2011; 118: 1084-1089. [DOI:10.1111/j.1471-0528.2011.02976.x]
11. Warshak C, Eskander R, Hull A, 66TScioscia AL66T, 66TMattrey RF66T, 66TBenirschke K66T, et al. Accuracy of ultrasonography and magnetic resonance imaging in the diagnosis of placenta accreta. Obstet Gynecol 2006; 108: 573-581. [DOI:10.1097/01.AOG.0000233155.62906.6d]
12. Khong TY, Healy DL, McCloud PI. Pregnancies complicated by abnormally adherent placenta and sex ratio at birth. BMJ 1991; 302: 625. [DOI:10.1136/bmj.302.6777.625]
13. James WH. Sex ratios of offspring and the causes of placental pathology. Hum Reprod 1995; 10: 1403. [DOI:10.1093/HUMREP/10.6.1403]
14. Nageotte MP. Always be vigilant for placenta accreta. Am J Obstet Gynecol 2014; 211: 87-88. [DOI:10.1016/j.ajog.2014.04.037]
15. 66TSilver RM, Landon MB, Rouse DJ, Leveno KJ, Spong CY, Thom EA, et al. Maternal morbidity associated with multiple repeat cesarean deliveries. Obstet Gynecol 2006; 107: 1226-123266T.
16. Lau WC, Fung HY, Rogers MS. Ten years experienceof caesarean and postpartum hysterectomy ina teaching hospital in Hong Kong. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1997; 74: 133-137. [DOI:10.1016/S0301-2115(97)00090-0]
17. Grobman WA, Gersnoviez R, Landon MB, 66TSpong CY66T, 66TLeveno KJ66T, 66TRouse DJ66T, et al. Pregnancy outcomes for women with placenta previain relation to the number of prior cesarean deliveries. Obstet Gynecol 2007; 110: 1249-1255. [DOI:10.1097/01.AOG.0000292082.80566.cd]
18. O'Brien JM, Barton JR, Donaldson ES. The management of placenta percreta: conservative and operative strategies. Am J Obstet Gynecol 1996; 175: 1632-1638. [DOI:10.1016/S0002-9378(96)70117-5]
19. Elhawary TM, Dabees NL, Youssef MA. Diagnostic value of ultrasonography and magnetic resonance imaging in pregnant women at risk for placenta accrete. 66TJ Matern Fetal Neonatal Med 66T2013; 26: 1443-1449.
20. Baughman C, Cortevill J, Shad R. Placenta Accreta: Spectrum of US and Imaging Findings. Radio Graphics 2008; 28: 1905-1916. [DOI:10.1148/rg.287085060]
21. Lam G, Kuller J, McMahon M. 66TUse of magnetic resonance imaging and ultrasound in the antenatal diagnosis of placenta accreta.66T J Soc Gynecol Invest 2002; 9: 37-40. [DOI:10.1177/107155760200900108]
22. Dwyer BK, Belogolovkin V, Tran L, Rao A, Carroll I, Barth R, Chitkara U. 66TPrenatal diagnosis of placenta accreta: sonography or magnetic resonance imaging?66T J Ultrasound Med 2008; 27: 1275-1281. [DOI:10.7863/jum.2008.27.9.1275]
23. Kanal E. 66TGadolinium-based magnetic resonance contrast agents for neuroradiology: an overview.66T Magn Reson Imaging Clin N Am 2012; 20: 625-631. [DOI:10.1016/j.mric.2012.08.004]
24. D'Antonio F, Iacovella C, Bhide A. Prenatal identification of invasive placentation using ultrasound: systematic review and meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol 2013; 42: 509. [DOI:10.1002/uog.13194]
25. Meng X, Xie L, Song W. Comparing the Diagnostic Value of Ultrasound and Magnetic Resonance Imaging for Placenta Accreta: A Systematic Review and Meta-analysis. Ultrasound Med Biol 2013; 39: 1958-1965. [DOI:10.1016/j.ultrasmedbio.2013.05.017]
26. Maher MA, Abdelaziz A, Bazeed MF. Diagnostic accuracy of ultrasound and MRI in the prenatal diagnosis of placenta accrete. Acta Obstet Gynecol Scand 2013; 92: 1017-1022. [DOI:10.1111/aogs.12187]
27. Lim PS, Greenberg M, Edelson MI, Bell KA, Edmonds PR, Mackey AM. Utility of ultrasound and MRI in prenatal diagnosis of placeta accrete: a pilot study. AJR Am J Roentgenol 2011; 197: 1506-1513. [DOI:10.2214/AJR.11.6858]
28. Riteau AS, Tassin M, Chambon G, Le Vaillant C, de Laveaucoupet J, Quéré MP, et al. Accuracy of Ultrasonography and Magnetic Resonance Imaging in the Diagnosis of Placenta Accreta. PLoS One 2014; 9: e94866. [DOI:10.1371/journal.pone.0094866]

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به International Journal of Reproductive BioMedicine می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | International Journal of Reproductive BioMedicine

Designed & Developed by : Yektaweb