دوره 10، شماره 5 - ( 7-1391 )                   جلد 10 شماره 5 صفحات 453-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mahmoudi R, Rajaei F, Ragardi Kashani I, Abbasi M, Amidi F, Sobhani A et al . The rate of blastocysts production following vitrification with step-wise equilibration of immature mouse oocytes. IJRM. 2012; 10 (5) :453-0
URL: http://journals.ssu.ac.ir/ijrmnew/article-1-310-fa.html
محمودی رضا، رجایی فرزاد، راگردی کاشانی ایرج، عباسی مهدی، عمیدی فردین، سبحانی علیقلی و همکاران.. میزان تشکیل بلاستوسیست پس از انجماد شیشه ای تخمک های نابالغ موش با استفاده از محلول تعادل گام به گام. International Journal of Reproductive BioMedicine. 1391; 10 (5) :453-0

URL: http://journals.ssu.ac.ir/ijrmnew/article-1-310-fa.html


1- مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران
2- گروه آناتومی و مرکز ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
3- گروه آناتومی و جنین شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
4- مرکز تحقیقات آندومتر و آندومتریوزیس، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، amiri44@yahoo.com
چکیده:   (1166 مشاهده)
مقدمه: انجماد و بلوغ آزمایشگاهی تخمک روش مهمی در درمان ناباروری و حفظ باروری است که برای ایجاد یک بانک ژنتیکی برای گونه های جانوری در معرض انقراض یا گونه­ هایی که از نظر اقتصادی اهمیت دارند نیز پیشنهاد شده است.
هدف: هدف از این مطالعه، ارزیابی میزان زنده ماندن ، بلوغ و لقاح تخمک­های نارس موش پس از انجماد شیشه ای به روش تک مرحله ای و گام به گام بوده است.
مواد و روش­ ها: تخمک ­های نارس از موش­های ماده با سن 4 هفته، 48 ساعت پس از تزریق داخل صفاقی 5/7 واحد گنادوتروپین سرم مادیان حامله (PMSG) به دست آمدند. تخم ک­ها جمع­آوری شده قبل از انجماد شیشه ­ای در معرض محلول­های ضدیخ متشکل از 30% اتیلن گلیکول، 18% فیکول - 70، و 0/3 مول ساکارز بصورت تک مرحله­ای یا گام به گام قرار گرفتند. پس از انجماد و ذخیره ­سازی در نیتروژن مایع، تخمک­ها ذوب و دو بار در محیط کشت TCM199 شستشو داده شدند سپس جهت بلوغ آزمایشگاهی، لقاح و تکامل تا مرحله بلاستوسیست مورد استفاده قرار گرفتند.
نتایج: در گروه گام به گام میزان زنده ماندن تخمک ­ها پس از انجماد شیشه­ای و ذوب (88/96%)، میزان بلوغ (73/23%)، میزان لقاح (57/80%) و میزان رسیدن به مرحله بلاستوسیست (16/41%) بود که در تمامی موارد فوق بطور معنی ­داری بیشتر از گروه تک مرحله­ای بود (0/001p<).
نتیجه­ گیری: نتایج این مطالعه نشان می­دهد که انجماد شیشه­ ای با روش گام به گام دارای اثرات مثبت بر بلوغ و ظرفیت رشد و نمو تخمک­ های ژرمینال وزیکول موش در مقایسه با روش تک مرحله ­ای است.
نوع مطالعه: Original Article |

فهرست منابع
1. Atabay EC, Takahashi Y, Katagiri S, Nagano M, Koga A, Kanai Y. Vitrification of bovine oocytes and its application to intergeneric somatic cell nucleus transfer. Theriogenology 2004; 61: 15-23. [DOI:10.1016/S0093-691X(03)00179-1]
2. Amorim CA, Goncàlves PB, Figueiredo JR. Cryopreservation of oocytes from pre-antral follicles. Hum Rep Update 2003; 9: 119-129. [DOI:10.1093/humupd/dmg014]
3. Paynter SJ. Current status of the cryopreservation of human unfertilized oocytes. Hum Reprod Update 2000; 6: 449-456. [DOI:10.1093/humupd/6.5.449]
4. Mahmoudi R, Amiri I, Pasbakhsh P, Ragardi Kashani I, Abbasi M, Farid Aboulhasani F, et al. The effects of vitrification on spindle apparatus of invitro matured germinal vesicle in mice. Iran J Reprod Med 2008; 6: 209-215.
5. Trounson AO, Wood C, Kausche A. IVM and the fertilization and developmental competence of oocytes recovered from untreated polycystic ovarian patients. Fertil Steril 1994; 62: 353-362. [DOI:10.1016/S0015-0282(16)56891-5]
6. Wu J, Zhang L, Wang X. IVM, fertilization and embryo development after ultra-rapid freezing of immature human oocytes. Reproduction 2001; 121: 389-393. [DOI:10.1530/rep.0.1210389]
7. Cao Y, Xing Q, Zhang ZG, Wei ZL, Zhou P, Cong L. Cryopreservation of immature and in-vitro matured human oocytes by vitrification. Reprod Biomed Online 2009; 19: 369-373. [DOI:10.1016/S1472-6483(10)60170-8]
8. Son WY, Park SE, Lee KA, Lee WS, Ko JJ, Yoon TK, et al. Effects of 1,2-propanediol and freezing-thawing on the in vitro developmental capacity of human immature oocytes. Fertil Steril 1996; 66: 995-999. [DOI:10.1016/S0015-0282(16)58696-8]
9. Schroeder AC, Eppig JJ. The developmental capacity of mouse oocytes that matured spontaneously in vitro is normal. Dev Biol 1984; 102: 493-497. [DOI:10.1016/0012-1606(84)90215-X]
10. Mahmoudi R, Sobhani A, Pasbakhsh P, Abolhasani F, Amiri I, Salehnia M, et al. The Effects of cumulus cells on IVM of mouse germinal vesicle stage oocytes. Iran J Reprod Med 2005; 3: 74-78.
11. Mahmodi R, Abbasi M, Amiri I, Ragardi Kashani I, Pasbakhsh P, Saadipour Kh, et al. Cumulus cell role on mouse germinal vesicle oocyte maturation, fertilization, and subsequent embryo development to blastocyst stage in vitro. Cell Journal 2009; 11: 299-302.
12. Nagai T. The improvement of IVM systems for bovine and porcine oocytes. Theriogenology 2001; 55: 1291-1301. [DOI:10.1016/S0093-691X(01)00483-6]
13. Khosravi-Farsani S, Sobhani A, Amidi F, Mahmoudi R. Mouse oocyte vitrification: the effects of two methods on maturing germinal vesicle breakdown oocytes. J Assist Reprod Genet 2010; 27: 233-238. [DOI:10.1007/s10815-010-9411-x]
14. Anderiesz C, Trounson AO. The effect of testosterone on the maturation and developmental capacity of murine oocytes in vitro. Hum Reprod 1995; 10: 2377-2381. [DOI:10.1093/oxfordjournals.humrep.a136302]
15. Chang M. The maturation of rabbit oocytes in culture and their maturation, activation, fertilization, and subsequent development in the fallopian tubes. J Exp Zool 1955; 128: 378-405. [DOI:10.1002/jez.1401280207]
16. Hashimoto S, Saeki K, Nagao Y, Minami N, Yamada M, Utsumi K. Effects of cumulus cell density during IVM of the developmental competence of bovine oocytes. Theriogenology 1998; 49: 1451-1463. [DOI:10.1016/S0093-691X(98)00091-0]
17. Goud PT, Goud AP, Qian C, Laverge H, Van der Elst J, De Sutter P , et al. In-vitro maturation of human germinal vesicle stage oocytes: role of cumulus cells and epiderminal growth factor in the culture medium. Hum Reprod 1998; 13: 1638-1644. [DOI:10.1093/humrep/13.6.1638]
18. Anderiesz C, Ferraretti A, Magli C, Fiorentino A, Fortini D, Gianaroli L, et al. Effect of recombinant human gonadotropins on human, bovine and murine oocyte meiosis, fertilization and embryonic development in vitro. Hum Reprod 2000; 15: 1140-1148. [DOI:10.1093/humrep/15.5.1140]
19. Zhiguo Z, Yu Liu, Qiong X, Ping Z, Yunxia C. Cryopreservation of human failed-matured oocytes followed by in vitro maturation: vitrification is superior to the slow freezing method. Reprod Biol Endocrinol 2011; 9: 156-163. [DOI:10.1186/1477-7827-9-156]
20. Kassai M, Komi JH, Takakamo A, Tsudera H, Sakurai T. Asimple method for mouse embryo cryopreservation in low toxicity vitrification solution, without appreciable loss of viability. J Reprod Fertil 1999; 89: 91-97. [DOI:10.1530/jrf.0.0890091]
21. Abe Y, Hara K, Matsumoto H, Kobayashi J, Sasada H, Ekwall H, et al. Feasibility of a nylon-mesh holder for vitrification of bovine germinal vesicle oocytes in subsequent production of viable blastocysts. Biol Reprod 2005; 72: 1416-1420. [DOI:10.1095/biolreprod.104.037051]
22. Cooper A, Paynter SJ, Fuller BJ, Shaw RW. Differential effects of cryopreservation on nuclear or cytoplasmic maturation in vitro in immature mouse oocytes from stimulated ovaries. Hum Reprod 1998; 13: 971-978. [DOI:10.1093/humrep/13.4.971]
23. Wongsrikeao P, Kaneshige Y, Ooki R, Taniguchi M, Agung B, Nii M, et al. Effect of the removal of cumulus cell on the nuclear maturation, fertilization and development of porcine oocytes. Reprod Dom Amin 2005; 40: 166-170. [DOI:10.1111/j.1439-0531.2005.00576.x]
24. Hochi S, Ito K, Hirabayashi M, Ueda M, Kimura K, Hanada A. Effect of nuclear stages during IVM on the survival of vitirified-warmed bovine oocytes. Theriogenology 1998; 49: 787-796. [DOI:10.1016/S0093-691X(98)00028-4]
25. Saragusty J, Arav A. Current progress in oocyte and embryo cryopreservation by slow freezing and vitrification. Reproduction 2011; 141: 1-19. [DOI:10.1530/REP-10-0236]
26. Hurt AE, Landim F, Seidel GE, Squires EL. Vitrification of immature and mature equine and bovine oocytes in an ethylene glycol, ficoll and sucrose solution using open-pulled straws. Theriogenology 2000; 54: 119-128. [DOI:10.1016/S0093-691X(00)00330-7]
27. Cetin Y, Bastan A. Cryopreservation of immature bovine oocytes by vitrification in straws. Anim Reprod Sci 2006; 92: 29-36. [DOI:10.1016/j.anireprosci.2005.05.016]
28. Aono N, Naganuma T, Abe Y, Hara K, Sasada H, Sato E, et al. Successful production of blastocysts following ultrarapid vitrification with step-wise equilibriation of germinal vesicle-stage mouse oocytes. J Reprod Dev 2003; 49: 501-506. [DOI:10.1262/jrd.49.501]
29. Aono N, Abe Y, Hara K, Sasada H, Sato E, Yoshida H. Production of live offspring from mouse germinal vesicle-stage oocytes vitrified by a modified stepwise method, SWEID. Fertil Steril 2005; 84 (Suppl.): 1078-1082. [DOI:10.1016/j.fertnstert.2005.03.077]
30. Kuwayama M. Highly efficient vitrification for cryopreservation of human oocytes and embryos: the Cryotop method. Theriogenology 2007; 67: 73-80. [DOI:10.1016/j.theriogenology.2006.09.014]

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به International Journal of Reproductive BioMedicine می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | International Journal of Reproductive BioMedicine

Designed & Developed by : Yektaweb