دوره 10، شماره 5 - ( 7-1391 )                   جلد 10 شماره 5 صفحات 441-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Amirzargar M A, Yavangi M, Basiri A, Hosseini Moghaddam S M, Babbolhavaeji H, Amirzargar N, et al . Comparison of recombinant human follicle stimulating hormone (rhFSH), human chorionic gonadotropin (HCG) and human menopausal gonadotropin (HMG) on semen parameters after varicocelectomy: a randomized clinical trial. IJRM. 2012; 10 (5) :441-0
URL: http://journals.ssu.ac.ir/ijrmnew/article-1-309-fa.html
امیرزرگر محمدعلی، یاونگی مهناز، بصیری عباس، حسینی مقدم سید مهدی، باب الهوائجی هوشنگ، امیرزرگر نسیبه، و همکاران.. مقایسه اثر هورمون محرک فولیکول نوترکیب انسانی، گنادوتروپین کوریونیک انسانی و گنادوتروپین منوپوزال انسانی روی پارامترهای منی بعد از واریکوسلکتومی. International Journal of Reproductive BioMedicine. 1391; 10 (5) :441-0

URL: http://journals.ssu.ac.ir/ijrmnew/article-1-309-fa.html


1- گروه اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، dr_amirzargar@yahoo.com
2- گروه زنان و زایمان، مرکز تحقیقات فاطمیه، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
3- مرکز تحقیقات اورولوژی و نفرولوژی، بیمارستان شهید لبافی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
4- گروه اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده:   (898 مشاهده)
مقدمه: شایعترین یافته فیزیکی در مردان نابارور، واریکوسل است که یکی از مکانیسم هایی که از طریق آن واریکوسل پارامترهای مایع منی را تحت تأثیر قرار می­دهد، استرس اکسیداتیو است.
هدف: هدف از انجام این مطالعه، مقایسه تأثیر هورمون محرک فولیکول نوترکیب انسانی (rhFSH)، گنادوتروپین کوریونیک انسانی (HCG) و گنادوتروپین منوپوزال انسانی (HMG) بر روی پارامترهای منی و باروری بعد از واریکوسلکتومی برابر اولین بار می­باشد.
مواد و روش­ ها: یکصد و سیزده مرد نابارور دارای واریکوسل به چهار گروه تقسیم شدند. گروه الف، 5000 واحد HCG بصورت هفتگی، گروه ب: 75 واحد HMG سه بار در هفته و گروه ج: 75 واحد rhFSH سه بار در هفته دریافت کردند و گروه د: هیچ درمان دارویی بعد از واریکوسلکتومی دریافت نکردند.
نتایج: پس از سه ماه در گروه الف، مورفولوژی اسپرم بهبود یافت (0/007=p) که منجربه 32% حاملگی شد. در گروه ب، تحرک (0/023=p) و مورفولوژی اسپرم (p=0.014) بهبود داشت که منجر به میزان حاملگی 57% شد. در گروه ج، همه پارامترهای مایع منی ارزیابی شده افزایش داشت (0/05>p) که میزان حاملگی 62/5% بود. فقط rhFSH غلظت اسپرم را تا ml 106×20< افزایش داد (0/027=p). در گروه د، مورفولوژی اسپرم افزایش داشت (0/038=p) ولی سایر پارامترها بدون تغییر ماند و هیچ حاملگی رخ نداد.
نتیجه­ گیری: می ­توان نتیجه گرفت که این داروها می­توانند زمان القاء اسپرماتوژنز و باروری را در مقایسه با واریکوسلکتومی به تنهایی کاهش دهند. برای این هدف، rhFSH موثرتر از سایر داروها است.
نوع مطالعه: Original Article |

فهرست منابع
1. World Health Organization. Laboratory manual for the examination of human semen and sperm-cervical mucus interaction. 4th Ed. Cambridge University Press, New York; 1999.
2. Lund L, Larsen SB. A follow-up study of semen quality and fertility in men with varicocele testis and in control subjects. Br J Urol 1998; 82: 682-686. [DOI:10.1046/j.1464-410X.1998.00850.x]
3. Cocuzza M, Cocuzza MA, Bragais F, Agarwal A. The role of varicocele repair in the new era of assisted reproductive technology. Clinics (Sao Paolo) 2008; 63: 395-404. [DOI:10.1590/S1807-59322008000300018]
4. Gorelick JI, Goldstein M. Loss of fertility in men with varicocele. Fertil Steril 1993; 59: 613-616. [DOI:10.1016/S0015-0282(16)55809-9]
5. Witt MA, Lipshultz LI. Varicocele: a progressive or static lesion? Urology 1993; 42: 541-543. [DOI:10.1016/0090-4295(93)90268-F]
6. Bong GW, Koo HP. The adolescent varicocele: to treat or not to treat. Urol Clin North Am 2004; 31: 509-515. [DOI:10.1016/j.ucl.2004.04.012]
7. Papadimas J, Mantalenakis S. Hormonal profile in infertile men. Arch Androl 1983; 11: 73-80. [DOI:10.3109/01485018308987463]
8. Saleh RA, Agarwal A, Sharma RK, Said TM, Sikka SC, Thomas AJ Jr. Evaluation of nuclear DNA damage in spermatozoa from infertile men with varicocele. Fertil Steril 2003; 80: 1431-1436. [DOI:10.1016/S0015-0282(03)02211-8]
9. Naugton DK, Nangia AK, Agarwal A. Varicocele and male infertility: Part II. Pathophysiology of varicoceles in male infertility. Hum Reprod Update 2001; 7: 473-481. [DOI:10.1093/humupd/7.5.473]
10. Fuzisawa M, Yoshida S, Kojima K, Kamidono S. Biochemical changes in testicular varicocele. Arch Androl 1989; 22: 149-159. [DOI:10.3109/01485018908986765]
11. Hendin BN, Kolettis PN, Sharma RK, Thomas AJ Jr, Agarwal A. Varicocele is associated with elevated spermatozoal reactive oxygen species production and diminished seminal plasma antioxidant capacity. J Urol 1999; 161: 1831-1834. [DOI:10.1016/S0022-5347(05)68818-0]
12. Sweeney TE, Rozum JS, Gore RW. Alteration of testicular microvascular pressures during venous pressure elevation. Am J Physiol 1995; 269: 37-45. [DOI:10.1152/ajpheart.1995.269.1.H37]
13. Wright EJ, Young GP, Goldstein M. Reduction in testicular temperature after varicocelectomy in infertile men. Urology 1997; 50: 257-259. [DOI:10.1016/S0090-4295(97)00191-X]
14. Marmar JL. The pathophysiology of varicoceles in the light of current molecular and genetic information. Hum Reprod Update 2001; 7: 461-472. [DOI:10.1093/humupd/7.5.461]
15. Mostafa T, Anis TH, El-Nashar A, Imam H, Othman IA. Varicocelectomy reduces reactive oxygen species levels and increases antioxidant activity of seminal plasma from infertile men with varicocele. Int J Androl 2001; 24: 261-265. [DOI:10.1046/j.1365-2605.2001.00296.x]
16. Cervellione RM, Cervato G, Zampieri N, Corroppolo M, Camoglio F, Cestaro B, et al. Effect of varicocelectomy on the plasma oxidative stress parameters. J Pediatr Surg 2006; 41: 403-406. [DOI:10.1016/j.jpedsurg.2005.11.018]
17. Shiraishi K, Naito K. Generation of 4-hydroxy-2-nonenal modified proteins in testes predicts improvement in spermatogenesis after varicocelectomy. Fertil Steril 2006; 86: 233-235. [DOI:10.1016/j.fertnstert.2005.12.022]
18. Gemzell C, Kjessler B. Treatment of infertility after partial hypophysectomy with human gonadotrophins. Lancet 1964; 1: 644. [DOI:10.1016/S0140-6736(64)91459-X]
19. MacLeod J, Pazianos A, Ray BS. Restoration of human spermatogenesis by menopausal gonadotrophins. Lancet 1964; 1: 1196-1197. [DOI:10.1016/S0140-6736(64)91212-7]
20. De Sanctis V, Vullo C, Katz M, Wonke B, Nannetti C, Bagni B. Induction of spermatogenesis in thalassaemia. Fertil Steril 1988; 50: 969-975. [DOI:10.1016/S0015-0282(16)60382-5]
21. Vicari E, Mongioì A, Calogero AE, Moncada ML, Sidoti G, Polosa P, et al. Therapy with human chorionic gonadotrophin alone induces spermatogenesis in men with isolated hypogonadotrophic hypogonadism- long-term follow-up. Int J Androl 1992; 15: 320-329. [DOI:10.1111/j.1365-2605.1992.tb01131.x]
22. Johnsen SG. Maintenance of spermatogenesis induced by HMG treatment by means of continuous HCG treatment in hypogonadotrophic men. Acta Endocrinol (Copenh) 1978; 59: 763-769. [DOI:10.1530/acta.0.0890763]
23. Burger HG, Baker HWG. Therapeutic considerations and results of gonadotropin treatment in male hypogonadotropic hypogonadism. Ann NY Acad Sci 1984; 438: 447-453. [DOI:10.1111/j.1749-6632.1984.tb38305.x]
24. Matsumoto AM, Karpas AE, Bremner WJ. Chronic human chorionic gonadotropin administration in normal men: evidence that follicle stimulating hormone is necessary for the maintenance of quantitatively normal spermatogenesis in man. J Clin Endocrinol Metab 1986; 62: 1184-1192. [DOI:10.1210/jcem-62-6-1184]
25. Dubin L, Amelar RD. Varicocelectomy as therapy in male infertility: a study of 504 cases. J Urol 1975; 113: 640-641. [DOI:10.1016/S0022-5347(17)59542-7]
26. Mehan DJ, Chehval MJ. Human chorionic gonadotropin in the treatment of the infertile man. J Urol 1982; 128: 60-63. [DOI:10.1016/S0022-5347(17)52756-1]
27. Yamamoto M, Hibi H, Katsuno S, Miyake K. Human chorionic gonadotropin adjuvant therapy for patients with Leydig cell dysfunction after varicocelectomy. Arch Androl 1955; 35: 49-55. [DOI:10.3109/01485019508987853]
28. De Rose AF, Gallo F, Giglio M, Parisini B, Carmignani G. Early use of menotropin in the treatment of varicocele]. Arch Ital Urol Androl 2003; 75: 53-57.
29. Radicioni A, Schwarzenberg TL. The use of FSH in adolescents and young adults with left idiopathic varicocele, not submitted to surgery. Preliminary study. Minerva Pediatr 1999; 51: 361-366.
30. Zarrilli S, Paesano L, Colao A, Mirone V, Lombardi G, De Rosa M. FSH treatment improves sperm function in patients after varicocelectomy. J Endocrinol Invest 2000; 23: 68-73. [DOI:10.1007/BF03343681]
31. Baker HW. Male infertility. Endocrinol Metab Clin North Am 1994; 23: 783-793. [DOI:10.1016/S0889-8529(18)30067-7]
32. Nieschlag E. Classification of andrological disorders. In: Andrology (eds. E. Nieschlag, H.M. Behre). Spriger-Verlag, Berlin; 1997. [DOI:10.1007/978-3-662-03455-2_5]
33. Saypol DC. Varicocele. J Androl 1981; 2: 61-71. [DOI:10.1002/j.1939-4640.1981.tb00597.x]
34. Schlegel PN. Is assisted reproductive the optimal treatment for varicocele-associated male infertility? A cost-effectiveness analysis. Urology 1997; 49: 83-90. [DOI:10.1016/S0090-4295(96)00379-2]
35. Redmon JB, Carey P, Pryor JL. Varicocele-the most common cause of male factor infertility? Hum Reprod Update 2002; 8: 53-58. [DOI:10.1093/humupd/8.1.53]
36. Pryor JL, Howards SS. Varicocele. Urol Clin North Am 1987; 14: 499.
37. World Health Organization. The influence of varicocele on parameters of fertility in a large group of men presenting to infertility clinics. Fertil Steril 1992; 57: 1289-1293. [DOI:10.1016/S0015-0282(16)55089-4]
38. Sharma RK, Agarwal A. Role of reactive oxygen species in male infertility. Urology 1996; 48: 835-850. [DOI:10.1016/S0090-4295(96)00313-5]
39. Said TM, Agarwal A, Sharma RK, Thomas AJ, Jr Sikka SC. Impact of sperm morphology on DNA damage caused by oxidative stress induced by beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. Fertil Steril 2005; 83: 95-103. [DOI:10.1016/j.fertnstert.2004.06.056]
40. Agarwal A, Ikemoto I, Loughlin KR. Relationship of sperm parameters with levels of reactive oxygen species in semen specimens. J Urol 1994; 152: 107-110. [DOI:10.1016/S0022-5347(17)32829-X]
41. De Lamirande E, Gagnon C. Reactive oxygen species and human spermatozoa. II. Depletion of adenosine triphosphate plays an important role in the inhibition of sperm motility. J Androl 1992; 13: 379-386.
42. Armstrong JS, Rajasekaran M, Chamulitrat W, Gatti P, Hellstrom WJ, Sikka SC. Characterization of reactive oxygen species induced effects on human spermatozoa movement and energy metabolism. Free Radic Biol Med 1999; 26: 869-880. [DOI:10.1016/S0891-5849(98)00275-5]
43. Aitken RJ, Krausz C. Oxidative stress, DNA damage and the Y chromosome. Reproduction 2001; 122: 497-506. [DOI:10.1530/rep.0.1220497]
44. Zini A, Kamal K, Phang D, Willis J, Jarvi K. Biologic variability of sperm DNA denaturation in infertile men. Urology 2001; 58: 258-261. [DOI:10.1016/S0090-4295(01)01180-3]
45. Daitch JA, Bedaiwy MA, Pasqualotto EB, Hendin BN, Hallak J, Falcone T, et al. Varicocelectomy improves intrauterine insemination success rates in men with varicocele. J Urol 2001; 165: 1510-1513. [DOI:10.1016/S0022-5347(05)66338-0]
46. Penson DF, Paltiel AD, Krumholz HM, Palter S. The cost-effectiveness of treatment for varicocele related infertility. J Urol 2002; 168: 2490-2494. [DOI:10.1016/S0022-5347(05)64175-4]
47. Wagner L, Tostain J. Varicocele and male infertility: AFU 2006 guidelines. Prog Urol 2007; 17: 12-17. [DOI:10.1016/S1166-7087(07)92219-8]
48. Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Report on varicocele and infertility. Fertil Steril 2006; 86: 93-95. [DOI:10.1016/j.fertnstert.2006.07.1486]
49. Evers JL, Collins JA. Assessment of efficacy of varicocele repair for male subfertility: a systematic review. Lancet 2003; 361: 1849-1852. [DOI:10.1016/S0140-6736(03)13503-9]
50. Nilson S, Edvinsson A, Nilson B. Improvement of semen and pregnancy rate after ligation and division of the internal spermatic vein: fact or fiction? Br J Urol 1979; 51: 591-596. [DOI:10.1111/j.1464-410X.1979.tb03609.x]
51. Breznik R, Vlausavlievic V, Borko E. Treatment of varicocele and male fertility. Arch Androl 1993; 30; 157-160. [DOI:10.3109/01485019308987750]
52. Yamamoto M, Hibi H, Hirata Y, Miyake K, Ishigaki T. Effect of varicocelectomy on sperm parameters and pregnancy rate in patients with subclinical varicocele: a randomized prospective controlled study. J Urol 1996; 155: 1636-1638. [DOI:10.1016/S0022-5347(01)66149-4]
53. Grasso M, Lania C, Castelli M, Galli L, Franzoso F, Rigatti P. Low grade left varicocele in patients over 30 years old: the effect of spermatic vein ligation. BJU Int 2000; 85: 305-307. [DOI:10.1046/j.1464-410x.2000.00437.x]
54. Unal D, Yeni E, Verit A, Karatas OF. Clomiphene citrate versus varicocelectomy in treatment of subclinical varicocele: a prospective randomized study. Int J Urol 2001; 8: 227-230. [DOI:10.1046/j.1442-2042.2001.00289.x]
55. Madgar I, Weissenberg R, Lunenfeld B, Karasik A, Goldwasser B. Controlled trial of high spermatic vein ligation for varicocele in infertile men. Fertil Steril 1995; 63: 120-124. [DOI:10.1016/S0015-0282(16)57306-3]
56. Nieschlag E, Hertle L, Fischedick A, Abshagen K, Behre HM. Update on treatment of varicocele: counseling as effective as occlusion of the vena spermatica. Hum Reprod 1998; 13: 2147-2150. [DOI:10.1093/humrep/13.8.2147]
57. Nieschlag E, Hertle L, Fischedick A, Behre HM. Treatment of varicocele: councelling as effective as occlusion of the vena spermatica. Hum Reprod 1995; 10: 347-353. [DOI:10.1093/oxfordjournals.humrep.a135941]
58. Krause W, Mueller HH, Schaefer H, Weidner W. Does treatment of varicocele improve male fertility? Results of the "Deutsche Varikozelenstudie", a multicentre study of 14 collaborating centres. Andrologia 2002; 34: 164-171. [DOI:10.1046/j.1439-0272.2002.00494.x]
59. Agarwal A, Deepinder F, Cocuzza M, Agarwal R, Short RA, Sabanegh E, et al. Efficacy of varicocelectomy in improving semen parameters: new meta-analytical approach. Urology 2007; 70: 532-538. [DOI:10.1016/j.urology.2007.04.011]
60. Marmar JL, Agarwal A, Prabakaran S, Agarwal R, Short RA, Benoff S, et al. Reassessing the value of varicocelectomy as a treatment for male subfertility with a new meta-analysis. Fertil Steril 2007; 88: 639-648. [DOI:10.1016/j.fertnstert.2006.12.008]
61. Steckel J, Dicker AP, Goldstein M. Relationship between varicocele size and response to varicocelectomy. J Urol 1993; 149: 769-771. [DOI:10.1016/S0022-5347(17)36203-1]
62. Schlesinger MH, Wilets IF, Nagler HM. Treatment outcome after varicocelectomy. A critical analysis. Urol Clin North Am 1994; 21: 517-529.
63. Matkov TG, Zenni M, Sandlow J, Levine LA. Preoperative semen analysis as a predictor of seminal improvement following varicocelectomy. Fertil Steril 2001; 75: 63-68. [DOI:10.1016/S0015-0282(00)01644-7]
64. Marks JL, McMahon R, Lipshultz LI. parameters of successful varicocele repair. J Urol 1986; 136: 609-612. [DOI:10.1016/S0022-5347(17)44990-1]
65. Yoshida K, Kitahara S, Chiba K, Horiuchi S, Horimi H, Sumi S, et al. Predictive indicators of successful varicocele repair in men with infertility. Int J Fertil Women's Med 2000; 45: 279-284.
66. Colpi GM, Carmignani L, Nerva F, Piediferro G, Castiglioni F, Grugnetti C, et al. Surgical treatment of varicocele by a subinguinal approach combined with antegrade intraoperative sclerotherapy of venous vessels. BJU Int 2006; 97: 142-145. [DOI:10.1111/j.1464-410X.2006.05915.x]
67. Dubin L, Amelar RD. Varicocele size and results of varicocelectomy in selected subfertile men with varicocele. Fertil Steril 1970; 21: 606-609. [DOI:10.1016/S0015-0282(16)37684-1]
68. Van Alphen MMA, Van de Kant HJG, De Rooij DG. Follicle stimulating hormone stimulates spermatogenesis in the adult monkey. Endocrinology 1988; 123: 1449-1455. [DOI:10.1210/endo-123-3-1449]
69. Weinbauer GF, Behre HM, Nieschlag E. FSH transiently stimulates size and spermatogenesis in the adult intact non-human primate. Acta Endocrinol 1992; 126: 97.
70. Weinbauer GF, Gromoll J, Simoni M, Nieschlag E. Physiology of testicular function. In: Andrology: Male Reproductive Health and Dysfunction. Eds. E. Nieschlag and H.M. Behre, Springer, Heidelberg. 1997. [DOI:10.1007/978-3-662-03455-2_3]
71. Behre HM, Nieschlag E, Meschede D, Partsch CJ. Diseases of the hypothalamus and the pituitary gland. In: Andrology: Male Reproductive Health and Dysfunction. 2nd Ed. 2000.
72. Bouloux PG, Nieschlag E, Burger HG, Skakkebeak NE, Wu FCW, Handelsman DJ, et al. Induction of spermatogenesis by recombinant follicle-stimulating hormone (Puregon) in hypogonadotropic azoospermic men who failed to respond to human chorionic gonadotropin alone. J Androl 2003; 24: 604-611. [DOI:10.1002/j.1939-4640.2003.tb02712.x]
73. Chappel S, Kelton C, Nugent N. Expression of human gonadotropins by recombinant DNA methods. In: Proceedings of the 3rd World Congress on Gynecological Endocrinology. eds. A.R. Genazzani and F. Petraglia. Parthenon, Carnforth, Lancs, UK. 1992.
74. Olijve W, De Boer W, Mulders JWM, Van Wezenbeek PMGF. Molecular biology and biochemistry of human recombinant follicle stimulating hormone (Puregon). Mol Hum Reprod 1996; 2: 371-382. [DOI:10.1093/molehr/2.5.371]
75. Howles CM, Loumaye E, Giroud D, Luyet G. Multiple follicular development and ovarian steroidogenesis following subcutaneous administration of a highly purified urinary FSH preparation in pituitary desensitized women undergoing IVF: a multicentre European phase III study. Hum Reprod 1994; 9: 424-430. [DOI:10.1093/oxfordjournals.humrep.a138522]
76. Loumaye E, Campbell R, Salat-Baroux J. Human follicle-stimulating hormone produced by recombinant DNA technology: a review for clinicians. Hum Reprod 1995; 1: 188-199. [DOI:10.1093/humupd/1.2.188]
77. le Cotonnec JY, Porchet HC, Beltrami V, Khan A, Toon S, Rowland M. Clinical pharmacology of recombinant human follicle-stimulating hormone (FSH). I. Comparative pharmacokinetics with urinary human FSH. Fertil Steril 1994; 61: 669-678.
78. Porchet HC, Le Cotonnec JY, Loumaye E. Clinical pharmacology of recombinant human follicle-stimulating hormone. III. Pharmacokinetic–pharmacodynamic modeling after repeated subcutaneous administration. Fertil Steril 1994; 61: 687-695. [DOI:10.1016/S0015-0282(16)56646-1]
79. Handelsman DJ, Turner L, Boylan LM, Conway AJ. Pharmacokinetics of human follicle-stimulating hormone in gonadotropin-deficient men. J Clin Endocrinol Metab 1995; 80: 1657-1663.
80. Horsman G, Talbot JA, McLoughlin JD, Lambert A, Robertson WR. A biological, immunological and physico-chemical comparison of the current clinical batches of the recombinant FSH preparations rhFSH and Puregon. Hum Reprod 2000; 15: 1898-1902. [DOI:10.1093/humrep/15.9.1898]
81. Bartoov B, Eltes F, Lunenfeld E, Har-Even D, Lederman H, Lunenfeld B. Sperm quality of subfertile males before and after treatment with follicle-stimulating hormone. Fertil Steril 1994; 61: 727-734. [DOI:10.1016/S0015-0282(16)56653-9]
82. Ben Rafael Z, Ashkenazi J, Farhi J, et al. Pure FSH (pFSH) treatment to male partners in IVF cycles due to idiopathic oligo-terato asthenozoospermia (OTA) syndrome. J Assist Reprod Genet 1995; 12; 52.
83. Kamischke A, Behre HM, Bergmann M, Simoni M, Schafer T, Nieschlag E. Recombinant human follicle stimulating hormone for treatment of male idiopathic infertility: a randomized, double-blind, placebo-controlled, clinical trial. Hum Reprod 1998; 13: 596-603. [DOI:10.1093/humrep/13.3.596]
84. Liu PY, Turner L, Rushford D, McDonald J, Baker HW, Conway AJ, et al. Efficacy and safety of recombinant human follicle stimulating hormone (Gonal-F) with urinary human chorionic gonadotrophin for induction of spermatogenesis and fertility in gonadotrophin-deficient men. Hum Reprod 1999; 14: 1540-1545. [DOI:10.1093/humrep/14.6.1540]
85. Baccetti B, Piomboni P, Bruni E, Capitani S, Gambera L, Moretti E, et al. Effect of follicle-stimulating hormone on sperm quality and pregnancy rate. Asian J Androl 2004; 6: 133-137.
86. Matsumoto AM, Snyder PJ, Bhasin S, Martin K, Weber T, Winters S, et al. Stimulation of spermatogenesis with recombinant human follicle-stimulating hormone (follitropin alfa, GONAL-f): long-term treatment in azoospermic men with hypogonadotropic hypogonadism

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به International Journal of Reproductive BioMedicine می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | International Journal of Reproductive BioMedicine

Designed & Developed by : Yektaweb